Album 824 Bamberg Obere Pfarre 1

De parochiekerk zu Unserer Lieben Frau, Obere Pfarre in Bamberg, Duitsland     kerken Duitsland   Kirchen Deutschland   churches Germany     >>>825-2
De parochiekerk zu Unserer Lieben Frau, Obere Pfarre in Bamberg, Duitsland     kerken Duitsland   Kirchen Deutschland   churches Germany     >>>825-2