Album 825 Bamberg Obere Pfarre 2

De parochiekerk zu Unserer Lieben Frau, Obere Pfarre in Bamberg, Duitsland     kerken Duitsland   Kirchen Deutschland   churches Germany     >>>Banz Stiftskirche 1
De parochiekerk zu Unserer Lieben Frau, Obere Pfarre in Bamberg, Duitsland     kerken Duitsland   Kirchen Deutschland   churches Germany     >>>Banz Stiftskirche 1